Algemene voorwaarden – ProfAct Academy

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. ProfAct VOF: de natuurlijke of rechtspersoon ProfAct VOF die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ProfAct VOF;
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ProfAct VOF georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ProfAct VOF gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Dag: kalenderdag;
 8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ProfAct VOF in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de ProfAct VOF

 1. ProfAct VOF handelend onder de naam/namen: ProfAct VOF, ProfAct, ProfAct Academy, ProfAct Seminars
 2. Handelsnaam producten: ProfAct Seminars, Decentrale Selectie Workshop, Online Cursus Snellezen, training presentatievaardigheden.
 3. Vestigingsadres: Tubantiasingel 41, 7514 AB, Enschede
 4. Postadres: Postbus 4070, 9701 EB, GRONINGEN
 5. Telefoonnummer: +31 6 27 57 49 59
 6. Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag van 19:00 tot 21:00 uur. Weekeinden van 13:00 tot 19:00 uur.
 7. E-mail: info@profact.org
 8. KvK-nummer: 57648824
 9. BTW-identificatienummer: NL852674454B01
 10. ING Bank N.V.
 11. IBAN NL 83 INGB 00082 73 887
 12. BIC code: NGBNL2A

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ProfAct VOF en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ProfAct VOF en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ProfAct VOF zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als ProfAct VOF gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden ProfAct VOF niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  1. de prijs inclusief omzetbelasting;
  2. de eventuele kosten van aflevering;
  3. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  4. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingrecht;
  5. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
  6. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
  7. de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
  8. indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  9. de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
  10. de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  11. de gedragscodes waaraan ProfAct VOF zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  12. de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5 Contractduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

 1. De overeenkomst tussen ProfAct VOF en de Consument wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Consument ProfAct VOF derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. ProfAct VOF dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. ProfAct VOF heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. ProfAct VOF is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 5. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan ProfAct VOF de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Consument de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien ProfAct VOF gegevens behoeft van de Consument voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Consument deze juist en volledig aan ProfAct VOF ter beschikking heeft gesteld.
 7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Consument, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. ProfAct VOF zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Consument aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 8. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is ProfAct VOF gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen ProfAct VOF bevoegde persoon en de Consument akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van ProfAct VOF op en is voor de Consument geen grond om de overeenkomst op te zeggen.
 9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan ProfAct VOF een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 10. Indien de Consument in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens ProfAct VOF gehouden is, dan is de Consument aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van ProfAct VOF daardoor direct of indirect ontstaan.
 11. Indien ProfAct VOF bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is ProfAct VOF onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven:
  – Indien de prijsstijging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst;
  – indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan ProfAct VOF toekomende bevoegdheid of een op ProfAct VOF rustende verplichting ingevolge de wet;
  – In andere gevallen, dit met dien verstande dat de Consument die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij ProfAct VOF alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. ProfAct VOF is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
  – de Consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  – na het sluiten van de overeenkomst ProfAct VOF ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Consument de verplichtingen niet zal nakomen;
  – de Consument bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  – Indien door de vertraging aan de zijde van de Consument niet langer van ProfAct VOF kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is ProfAct VOF gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
  – indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van ProfAct VOF kan worden gevergd.
 2. Indien de ontbinding aan de Consument toerekenbaar is, is ProfAct VOF gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van ProfAct VOF op de Consument onmiddellijk opeisbaar. Indien ProfAct VOF de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien ProfAct VOF op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Consument, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door ProfAct VOF, zal ProfAct VOF in overleg met de Consument zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Consument toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan ProfAct VOF is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Consument in rekening gebracht. ProfAct VOF zal de Consument zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Consument is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door ProfAct VOF genoemde termijn te voldoen, tenzij ProfAct VOF anders aangeeft.
 6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Consument, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Consument niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het ProfAct VOF vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van ProfAct VOF op de Consument zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 7. Indien de Consument een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Consument in rekening worden gebracht. Dit bedrag is vastgesteld op 10,- euro per geannuleerde order (administratiekosten).

Artikel 7 – herroepingsrecht bij levering van producten en/of diensten

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
 2. In geval van trainingen/workshops kunnen deze kosteloos geannuleerd worden tot 3 weken voor aanvang van de eerste trainingsdag. Daarna worden 50% annuleringskosten over de totale offerte in rekening gebracht. Na de start van het traject wordt er 100% in rekening gebracht.

Artikel 8 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de administratiekosten voor zijn rekening. Deze administratiekosten zijn door ProfAct VOF vastgesteld op 10,- euro.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ProfAct VOF dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 9 – Uitsluiting herroepingrecht

 1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door ProfAct VOF alleen worden uitgesloten indien ProfAct VOF dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  1. die door ProfAct VOF tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  4. die snel kunnen bederven of verouderen;
  5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop ProfAct VOF geen invloed heeft;
  6. voor losse kranten en tijdschriften;
  7. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  1. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  2. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  3. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 10 – Levering en uitvoering

 1. De ProfAct VOF zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. ProfAct VOF behoudt ten alle tijde het recht de training te annuleren. Mocht deze situatie zich voordoen dan wordt de klant / cursist uiterlijk twee weken voorafgaand de training geïnformeerd. Het inschrijfgeld wordt volledig gerestitueerd.
 5. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal ProfAct VOF het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal ProfAct VOF zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van ProfAct VOF.
 7. Bij de bestelling van een werkboek doet de klant afstand van het algemeen geldende herroepingsrecht. Wanneer de klant uiterlijk twee weken voor de afgesproken verzenddatum annuleert wordt het geld teruggeboekt minus de administratiekosten.
 8. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij ProfAct VOF, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11 – Overmacht

 1. ProfAct VOF is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Consument indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop ProfAct VOF geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ProfAct VOF niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. ProfAct VOF heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat ProfAct VOF zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. ProfAct VOF kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Indien ProfAct VOF ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ProfAct VOF gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12 – Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door ProfAct VOF aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door ProfAct VOF aangegeven. ProfAct VOF is gerechtigd om periodiek te factureren. In geval van levering van producten geschiedt de betaling vooraf, waarna producten geleverd worden.
 2. Indien de Consument in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Consument van rechtswege in verzuim. De Consument is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de Consument een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Consument in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. ProfAct VOF heeft het recht de door Consument gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 4. ProfAct VOF kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Consument een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. ProfAct VOF kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 6. Indien de Consument in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Consument. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien ProfAct VOF echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Consument worden verhaald. De Consument is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 13 – Garantie

 1. Deelname aan de decentrale selectie cursus van ProfAct VOF geeft de deelnemer geen enkele garantie op het met positief resultaat doorlopen van de decentrale selectie procedure.
 2. ProfAct VOF staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 3. Een door ProfAct VOF, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van ProfAct VOF jegens ProfAct VOF kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
 4. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 14 dagen na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door ProfAct VOF verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Consument in rekening gebracht worden.
 5. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Consument en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van ProfAct VOF, de Consument of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Consument komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar ProfAct VOF geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 6. De Consument is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Consument te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen een maand na ontdekking schriftelijk aan Consument te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat ProfAct VOF in staat is adequaat te reageren. De Consument dient ProfAct VOF in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 7. Indien de Consument tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Consument blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
 8. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Consument geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.
 9. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal ProfAct VOF de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Consument, ter keuze van ProfAct VOF, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Consument voldoen. In geval van vervanging is de Consument gehouden om de vervangen zaak aan ProfAct VOF te retourneren en de eigendom daarover aan ProfAct VOF te verschaffen, tenzij ProfAct VOF anders aangeeft.
 10. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van ProfAct VOF daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Consument.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

 1. Indien ProfAct VOF aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. ProfAct VOF is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat ProfAct VOF is uitgegaan van door of namens de Consument verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. ProfAct VOF is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  2. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ProfAct VOF aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan ProfAct VOF toegerekend kunnen worden;
  3. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Consument aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 5. ProfAct VOF is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
 6. Indien ProfAct VOF aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van ProfAct VOF beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 7. De aansprakelijkheid van ProfAct VOF is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ProfAct VOF of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 9. ProfAct VOF is volledig onafhankelijk van de Nederlandse universiteiten en is op generlei wijze aansprakelijk voor de uitkomst van de decentrale selectie.

Artikel 15 – Verjaringstermijn

 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens ProfAct VOF en de door ProfAct VOF bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
 2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Consument ProfAct VOF van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

Artikel 16 – Risico-overgang

 1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Consument over op het moment waarop zaken in de macht van de Consument worden gebracht.

Artikel 17 – Vrijwaring

 1. De Consument vrijwaart ProfAct VOF voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan ProfAct VOF toerekenbaar is.
 2. Indien ProfAct VOF uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Consument gehouden ProfAct VOF zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Consument in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is ProfAct VOF, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van ProfAct VOF en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Consument.

Artikel 18 – Intellectuele Eigendommen

 1. ProfAct VOF behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. ProfAct VOF heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Consument ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 19 – Toepasselijk recht en geschillen

 1. ProfAct VOF partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 20 – Vindplaats en wijzigingen voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zullen worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Enschede.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met ProfAct VOF.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Artikel 21 – Auteursrechten en publicaties 

 1. Op alle foto’s van ProfAct VOF rusten auteursrechten. Het is daarom niet toegestaan deze producten te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ProfAct VOF. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor publicatie.
 2. ProfAct VOF mag gemaakte foto’s te allen tijde naar eigen inzicht gebruiken, verveelvoudigen en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden. Deelnemers aan de cursus- en onderwijsprogramma’s van ProfAct VOF worden verondersteld impliciet toestemming te hebben verleend voor publicatie van beeldmateriaal waarop zijn, al dan niet herkenbaar, in beeld zijn gebracht.
 3. Gebruik van tekst- of beeldmateriaal van ProfAct VOF van welke aard dan ook, vereist voor verkregen schriftelijke toestemming van ProfAct VOF. Verzoeken hiertoe kunnen worden ingediend via info@profact.org.